zamaaero@gmail.com

+385(0)1/3465886

zamaaero@gmail.com | +385(0)1/3465886

Novosti iz regije

Air Montenegro koristi hangar Aviohelikopterske jedinice

Air Montenegro je potpisao ugovor sa Aviohelikopterskom jedinicom MUP-a Crne Gore za korištenje njenog hangara, alata i opreme. A hangar Montenegro Airlinesa stoji prazan. O tempora o mores! Predrag Todorović, CEO Air Montenegra naglašava da to nije konačno rješenje problema tehničkog održavanja flote.

Todorović naglašava da mu je dalje proširenje certifikata za održavanje prioritet kako bi sami mogli održavati avione u cijelosti. Svaka čast, logično razmišljanje.

autor: Alen Šćuric, analitičar (Zagreb), foto: Air Montenegro

7 Komentar/a
Najnoviji
Najstariji
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare

Član 5. – RASKID UGOVORA
5.1. Ovaj ugovor prestaje bez potrebe za dostavljanjem posebnog pisanog obavještenja
u slučaju:
a) Sporazumnog raskida
b) Propašću predmeta ugovora, usled slučajeva više sile
c) U drugim slučajevima predviđenim važećim propisima I zakonima Crne Gore.
5.2 Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor u svakom trenutku davanjem izjave o
jednostranom raskidu, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana.
Član 6. – NAČIN KORIŠĆENJA PREDMETA UGOVORA I USTUPANJE
6.1. Ugovorne strane nisu ovlašćene na izdavanje odnosno ustupanje bilo kog predmeta
čije korištenje im se omogući u skladu sa ovim Ugovorom, trećim licima, bez
posebne saglasnostii druge Ugovorne strane .
6.2. Ugovorna strana I se obavezuje da snosi troškove redovnog održavanja predmeta
ugovora.
Član 7. – OSTALE ODREDBE
7..1.. Troškove koji nastaju redovnom upotrebom bilo kog predmeta ovog ugovora
platiće Ugovorna strana koja je koristila taj predmeta.
7..2.. Sve ostale obaveze koje proizilaze iz vlasničkih prava Ugovorne strane vezane za
sam predmet ugovora plaća Ugovorna strana koja ima pravo svojine odnosno
raspolaganja nad tim predmetnom.
Član 8 – ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Sve izmjene ovog Ugovora važeće su isključivo ukoliko su sačinjene i potpisane od
obije strane u obliku Aneksa Ugovora.
8.2. U slučaju eventualnog spora po ovom ugovoru stranke su saglasne da ga pokušaju
riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost redovnog suda u skladu sa
važećim propisima Crne Gore.
8.3. Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetnih primjerka.

Član 2. – PLAĆANJE NAKNADE
2.1. Ugovorne strane su saglasne da se po osnovu ovog ugovora neće plaćati nikakva
naknada, izuzev u slučajevima definisanim članom 1.2.,članom 1.6 i članom 1.7.
2.2. Ugovorne strane se obavezuju da u vezi sa navedenim, neće isticati nikakve
evenutalne zahtjeve jedna prema drugoj za plaćanje naknade po osnovu ovog
Ugovora, izuzev u slučajevima definisanim članom 1.2, članom 1.6 i članom 1.7.
Član 3. – ROK PREDAJE I GARANCIJE
3.1. Ugovorna strana I u momentu sklapanja ovog Ugovora ima pravo svojine odnosno
raspolaganja nad svim predmetima iz ovog ugovora, u obimu prava 1/1.
3.2. Ugovorna strana II prima sve navedeno na korišćenje uz garanciju i obavezu
Ugovorne strane I da može izdati na korišćenje, odnosno prodati, bez smetnji ili
ograničenja bilo koje vrste.
3.3. Ugovorna strana II se ovim ugovorom obavezuje da će, u slučajevima predviđenim
članom 1.6, staviti na raspolaganje odnosno korištenje/iznajmljivanje odnosno
prodati samo one predmete nad kojima ima pravo svojine odnosno pravo
raspolaganja.
Član 4. – VRIJEME VAŽENJA UGOVORA
4.1. Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme, koje počinje da teče od _____. juna
2021. godine.
4.2. Po prestanku važenja ovog ugovora, Ugovorna strana II, te eventualno Ugovorna
strana I u skladu sa slučajevima predviđenim članom 1..7, je dužna predati sve
predmete koje je koristila po osnovu ovog Ugovora (osim onih koje Ugovorne
strane strane po osnovu ovog ugovora kupe) drugoj Ugovornoj strani u stanju u
kakvom je iste primila, u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ovog ugovora.
4.3. Ukoliko se, po prestanku važenja ovog ugovora, prilikom predaje bilo kog predmeta
utvrdi da je pričinjena šteta na istom, Ugovorna strana je dužna istu o svom trošku
otkloniti, osim u slučaju dokazivanja da šteta nije nastala krivicom Ugovorne strane
koja je oštećeni predmet koristila.

Standardni mehaničarski alat za održavanje aviona;
 Specijalni alat koji se koristi u održavanju vazduhoplova
1.2 Osim navedenog, Ugovorna strana II će od Ugovorne strane I po potrebi kupovati
standardna ulja I maziva koji se koriste za održavanje aviona, kao I standardne
djelove I potrošni materijal koji se koristi u održavanju aviona, a sve prema
cijenama koje će biti određene dodatnim protokolom. Ova kupovina se može
nadoknaditi od strane Ugovorne strane II na način što bi se Ugovornoj strani I
vratila količinski i po istim specifikacijama, odnosno, prihvatljivi alternativni
zamjenski dio, materijal, ulje ili mazivo, ali, samo uz potvrdu Ugovorne strane I.
1.3 Ugovorne strane su saglasne da će Ugovorna strana I omogućiti korištenje odnosno
iznjamjljivanje isključivo onih sredstva, alata, prostorija i drugih predmeta ovog
ugovora, odnosno kupovinu potrošnih materijjala koji su na raspolaganju u trenutku
zahtjeva, odnosno koje Ugovorna strana I ne koristi za izvršavanje svojih radnih
zadataka.
1.4 Ugovorne strane saglasno konstatuju da se sve prethodno navedene odredbe,
ukoliko to budu zahtijevale potrebe Ugovorne strane I, imaju primijeniti i na
slučajeve kada Ugovornoj strani I bude neophodno omogućiti korišćenje odnosno
iznajmljivanje ili kupovinu bilo kojih potrošnih materijala (ulja, maziva), djelova,
alata, ili bilo kojih drugih predmeta koji su u vlasništvu Ugovorne strane II..
1.5 Ugovorne strane su saglasne da će Ugovorna strana II omogućiti korištenje odnosno
iznjamjljivanje isključivo onih sredstva, alata i drugih predmeta, odnosno kupovinu
potrošnih materijala koji su na raspolaganju u trenutku zahtjeva, odnosno koje
Ugovorna strana II ne koristi za izvršavanje svojih radnih zadataka.
1.6 U slučaju da Ugovorna strana I kupi standardna ulja I maziva koji se koriste za
održavanje aviona/helikoptera I drugih vazduhoplova, ili standardne djelove I
potrošni materijal koji se koristi u održavanju aviona/helikoptera I drugih
vazduhoplova, a sve prema cijenama koje će biti određene dodatnim protokolom,
Ugovorne strane ugovaraju da se ova kupovina može nadoknaditii od strane
Ugovorne strane I na način što bi se Ugovornoj strani II vratila količinski i po istim
specifikacijama, odnosno, prihvatljivi alternativni zamjenski dio, materijal, ulje ili
mazivo, ali, samo uz potvrdu Ugovorne strane II (kao što je za Ugovornu stranu I
predviđeno članom 1.2 ovog Ugovora).
1.7 Ugovorne strane su saglasne da nadoknade sve posljedične troškove ili troškove
proistekle iz realizovane predmetne saradnje, a način će se definisatti posebnim
dodatnim protokolom.

Evo, g. Šćuric, da ne bi ste razmiščjali koliko je za Air Montenegro “štetan” ovaj ugovor
UGOVOR
O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI
UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI
Strana 1
Zaključen u Podgorici, dana ________.2021. godine.
UGOVORNE STRANE
1) MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE, AVIOHELIKOPTERSKA JEDINICA, __________________________________________, kao Ugovorna strana I,
2) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I
ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU “TOMONTENEGRO”, sa sjedištem na adresi
Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica, PIB 03344312 koje društvo zastupa Predrag
Todorović, izvršni director, kao Ugovorna stana II
U daljem tekstu zajednički označeni kao “Ugovorne strane”, a pojedinačno svakii od njih kao
“Ugovorna strana”.
PREAMBULA
Imajući u vidu da je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT
PUTNIKA I ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU “TOMONTENEGRO” osnovano kao nova
nacionalna avio-kompanija u Crnoj Gori, ovim Ugovorom na način opisan u nastavku,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, sektor Aviohelikopterske jedinice, želi da
privremeno u cilju uspostavljanje operacija ovog društva doprinese obezbjeđivanju potrebih
alata, sredstava I opreme a sve u cilju što efikasniijeg I uspješnijeg obavljanja redovnih
zadataka nove avio-kompanije.
U vezi sa prethodnim, Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor na način kako slijedi:
Član 1. – PREDMET UGOVORA
1.1 Ugovorna strana I se obavezuje, ukoliko je u mogućnosti, da će Ugovornoj strani II
omogućiti korišćenje odnosno iznjamljivanje sljedećeg:
 Hangarski prostor koji će biti iskorišten za smještaj i/ili održavanje aviona;
 Sredstva za opsluživanje vazduhoplova (GSE), stepenice, platforme, police itd;
 Magacinski ili drugi prostor za privremeni ili trajni smještaj alata i materijala
potrebnog za održavanje;
 Kancelarijski prostor za rad;

Čovječe, dajte Air Montenegru šansu da se izbori za svoje mjesto na nebu. Zar nije bolje koristiti hangar Mup-a Crne Gore nego plaćati basnoslovnu cijenu za hangar Montenegro Airlines-a. S obzirom da je AM državna kompanija mislim da će naknada za korišćenje hangara biti simbolična. Kompanija ima i više nego dobru uslugu i to govorim iz ličnog iskustva.

Pretplatite se na

DNEVNI BILTEN

– bitno više novosti (svaki dan >15)
– bitno svježije novosti nego na zamaaero
– stiže na vaš e-mail svaki radni dan

Na Dnevni bilten su pretplaćene najveće institucije i zračne luke

Pročitajte više>

POŠALJITE NOVOST

Budite i vi novinar zamaaero!
Ako pošaljete 10 novosti koje objavimo možete postati honorarni suradnik
i pisati za novac!